Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

Copyright Information

Copyright © 2016 Deerdea

Copyright © 2016 Deerdea . All right reserved.

Copyright คือ ลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือเอาได้และกฎหมายให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive rights) ที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น โดยหลักแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะรูปแบบของการแสดงออกของความคิด (expression of ideas) ไม่คุ้มครองถึงตัวความคิดที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ปรากฎออกมา งานลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมี “ความใหม่” (novelty) ขอเพียงให้เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง (original) ไม่ลอกเลียนแบบใคร และเป็นการสร้างสรรค์โดยใช้ความพยายามและสติปัญญาในระดับหนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว

อนึ่ง กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นมุ่งคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์มิให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำตลอดจนห้ามมิให้มีการใช้ประโยชน์จากรูปแบบของการแสดงออกทางความคิดของผู้สร้างสรรค์โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยเหตุนี้อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์จึงมีระยะยาวนานกว่าการคุ้มครองตัวความคิด ซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองการประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร ทั้งนี้การคุ้มครองดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของสาธารณชนโดยรวมด้วย

และ สิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

DiGi . Planner . Diary

สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับ 1 ผู้ใช้ สำหรับใช้งานส่วนตัว
การส่งต่อ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไขเพื่อทำซ้ำ และขายต่อ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

DD Font

การให้สิทธิ์การใช้งานต่างๆ ของ DD Font กรุณาอ่าน Font License

Freebies

สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
การส่งต่อ รีโพส อัพโหลด แจกจ่าย จำหน่าย ทำซ้ำเพื่อแก้ไข ดัดแปลงไฟล์ การออกแบบใดๆ  
และอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ไม่สามารถทำได้ และ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และ “การออกแบบและส่วนประกอบ (look and feel)” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น “รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของ Deerdea หรือผู้ให้สิทธิ และคุ้มครองโดยกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ยกเว้นที่กำหนดไว้ในสิทธิให้ใช้อย่างจำกัดในข้อ 6 หรือตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ใช้ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ลอกเลียน ขาย ขายต่อ เข้าใช้ ดัดแปลง หรือ ใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากแบรนด์ก่อน

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด Deerdea

แจ้งข้อมูลการละเมิด

    ||| เมื่อการละเมิดสิทธิ์เกิดขึ้น คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
    ||| หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ admin@deerdea.net

    Back to Top