Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

Recommend ||| Song | เพราะพระองค์ประเสริฐ

Recommend ||| Song | เพราะพระองค์ประเสริฐ เพลง เพราะพระองค์ประเสริฐ ♩♪♫ lyrics Verse จะทำอย่างไร ถ้าหากว่าพระไม่ทรงเคียงกาย ฉันคงจะไม่ได้พบ พระองค์ในยามอรุณ ความรักของพระองค์ ยังซื่อตรงและไม่เสื่อมไป บางครั้งแม้ฉัน ไม่พบพระองค์ ยังคงเคียงข้างฉันต่อไป Chorus เพราะพระองค์ประเสริฐ รักเสมอ
Back to Top